Zostań Członkiem PTS

Kto może zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Snoezelen - Sali Doświadczania Świata?

Dlaczego warto zostać członkiem PTS-SDŚ?

Członkostwo w Towarzystwie niesie ze sobą wiele korzyści.
pts

Dostęp do uruchomionej platformy internetowej
PTS-SDŚ oraz znajdujących się na niej
materiałów merytorycznych i forum wymiany doświadczeń;

pts

Zniżki na organizowane przez PTS-SDŚ szkolenia i konferencje oraz wydawane
publikacje;

pts

Porady i wskazówki
Rady Naukowej PTS-SDŚ;

pts

Możliwość skorzystania z pomocy Rady
Naukowej PTS-SDŚ w zakresie organizacji badań dotyczących Snoezelen, wsparcia
merytorycznego podczas ich prowadzenia
oraz pomocy przy ich publikacji;

pts

Poradę dotyczącą urządzenia i wyposażenia Sali Doświadczania Świata, w tym przygotowania projektu SDŚ, doboru sprzętu do konkretnej grupy odbiorców, a także weryfikację poprawności wykonania Sal już istniejących w celu uzyskania certyfikatu Sali Doświadczania Świata w oparciu o kryteria jakości określone przez PTS-SDŚ, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt e) Statutu PTS-SDŚ;

pts

Możliwość udziału w posiedzeniach Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ i podejmowanie podczas nich, w drodze uchwał, wskazówek w zakresie celów i form realizacji PTS-SDŚ określonych w Statucie;

pts

Prawo udziału w zajęciach pokazowych Snoezelen;

pts

Dostęp do regularnych informacji o działalności
PTS-SDŚ oraz inicjatyw polskich i zagranicznych w zakresie Snoezelen;

Warunki członkostwa w PTS-SDŚ

Członkostwo w PTS-SDŚ wiąże się z poniższymi obowiązkami
pts

Przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz oraz decyzji Rady Naukowej PTS-SDŚ;

pts

Przestrzeganie zasad etyki i metod pracy w Sali Doświadczania Świata;

pts

Promowanie i rozpowszechnianie metody Snoezelen;

pts

Realizowania, w zakresie posiadanych środków i możliwości, celów określonych w Statucie PTS-DSŚ;

Obowiązki członka PTS-SDŚ

Członkowie PTS-SDŚ zobowiązani są do wniesienia opłaty na składkę członkowską do 30. marca każdego roku za rok, w którym opłata jest dokonywana. Pierwsza opłata członkowska powinna zostać uiszczona w terminie miesiąca od dnia przyjęcia do Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ, w wysokości wskazanej poniżej, niezależnie od daty przyjęcia.
Opłata roczna 50 zł

Osoba prywatna posiadająca status studenta (do 26. roku życia)

Opłata roczna 100 zł

Osoba prywatna inna niż posiadająca status studenta (do 26. roku życia)

Opłata roczna 250 zł

Podmiot nie będący osobą fizyczną