Aktualności

Zostań Członkiem PTS-SDŚ

Opublikowano: 13 maja 2017 | Bez kategorii

Wszystkie osoby zainteresowane metodą Snoezelen zachęcamy do zostania Członkiem PTS-SDŚ!

Kto może zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sali Doświadczania Świata?
Członkiem PTS-SDŚ może zostać każda osoba oraz organizacja zainteresowana metodą Snoezelen – szkoła, przedszkole, placówka terapeutyczna, student, rodzic, osoba prywatna.

Dlaczego warto zostać Członkiem PTS-SDŚ?
Członkostwo w Towarzystwie niesie ze sobą wiele korzyści.

Członkowie zyskują:

 • dostęp do uruchomionej platformy internetowej PTS-SDŚ oraz znajdujących się na niej materiałów merytorycznych i forum wymiany doświadczeń;
 • zniżki na organizowane przez PTS-SDŚ szkolenia i konferencje oraz wydawane publikacje;
 • porady i wskazówki Rady Naukowej PTS-SDŚ;
 • możliwość skorzystania z pomocy Rady Naukowej PTS-SDŚ w zakresie organizacji badań dotyczących Snoezelen, wsparcia merytorycznego podczas ich prowadzenia oraz pomocy przy ich publikacji;
 • poradę dotyczącą urządzenia i wyposażenia Sali Doświadczania Świata, w tym przygotowania projektu SDŚ, doboru sprzętu do konkretnej grupy odbiorców, a także weryfikację poprawności wykonania Sal już istniejących w celu uzyskania certyfikatu Sali Doświadczania Świata w oparciu o kryteria jakości określone przez PTS-SDŚ, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt e) Statutu PTS-SDŚ;
 • możliwość udziału w posiedzeniach Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ i podejmowanie podczas nich, w drodze uchwał, wskazówek w zakresie celów i form realizacji PTS-SDŚ określonych w Statucie;
 • prawo udziału w zajęciach pokazowych Snoezelen;
 • dostęp do regularnych informacji o działalności PTS-SDŚ oraz inicjatyw polskich i zagranicznych w zakresie Snoezelen;

Obowiązki Członka PTS-SDŚ:

Członkostwo w PTS-SDŚ wiąże się z poniższymi obowiązkami:

 • przestrzeganie postanowień  Statutu, uchwał władz oraz decyzji Rady Naukowej PTS-SDŚ;
 • przestrzeganie zasad etyki i metod pracy w Sali Doświadczania Świata;
 • promowanie i rozpowszechnianie metody Snoezelen;
 • realizowania, w zakresie posiadanych środków i możliwości, celów określonych w Statucie PTS-DSŚ;

Jak zostać Członkiem?
Aby zostać Członkiem PTS-SDŚ należy pobrać i wypełnić Deklarację Członkowską. Wypełniony i podpisany dokument należy odesłać drogą mailową na adres: biuro@pts-sds.pl (w tytule wpisując “Deklaracja Członkowska”oraz swoje imię i nazwisko) lub pocztowo do siedziby Towarzystwa – ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław,

Składki Członkowskie:

Członkowie PTS-SDŚ zobowiązani są do wniesienia opłaty na składkę członkowską do 30. marca każdego roku za rok, w którym opłata jest dokonywana.  Pierwsza opłata członkowska powinna zostać uiszczona w terminie miesiąca od dnia przyjęcia do Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ, w wysokości wskazanej poniżej, niezależnie od daty przyjęcia:
Osoba prywatna posiadająca status studenta (do 26. roku życia) – opłata roczna 50 zł

Osoba prywatna inna niż posiadająca status studenta – opłata roczna 100 zł

Podmiot niebędący osobą fizyczną – opłata roczna 250 zł