Rada naukowa

Na czele Polskiego Towarzystwa Snoezelen - Sali Doświadczania Świata stoi Rada Naukowa, wraz z jej Przewodniczącym. Rada Naukowa jest organem koordynującym, doradczym i wspierającym Towarzystwo w zakresie jego działalności statutowej.

dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Przewodniczący Rady Naukowej

Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann studiowała na Uniwersytecie im. Parisa Lodrona w Salzburgu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie uzyskała doktorat. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Klinicznych Form Terapii Zajęciowej w Katedrze Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Prekursorka metody Snoezelen w Polsce, autorka polskiej nazwy metody: Sala Doświadczania Świata oraz autorka pozycji „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”. Jest członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej oraz redaktorem naczelnym miesięcznika „wspólne tematy – pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego” i kwartalnika „na temat – zeszyty dla profesjonalnie pomagających”. Zainteresowania naukowe: metoda Snoezelen z różnymi grupami pacjentów, terapia zajęciowa z seniorami, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów z demencją, etyka, antropologia filozoficzna.

mgr Paula Bagińska

mgr Paula Bagińska

Członek Rady Naukowej

Członek Rady Naukowej PTS-SDŚ. Pedagog specjalny oraz pedagog nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Terapeutka Sali Doświadczania Świata, pasjonatka metody Snoezelen, którą zagłębia w swojej pracy doktorskiej. Posiada kwalifikacje Międzynarodowego Specjalisty Snoezelen ISNA-MSE. Zajmuje się profesjonalnym aranżowaniem przestrzeni Snoezelen i doborem jej wyposażenia z uwzględnieniem potrzeb osób z niej korzystających. Prowadzi indywidualne zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami, a także tematyczne zajęcia dla grup zorganizowanych. Swoimi doświadczeniami dzieli się ze środowiskiem terapeutycznym podczas prowadzonych szkoleń z zakresu metody Snoezelen oraz konferencji naukowych. Dyrektor wrocławskiego Centrum Terapii Sensoria. Od lat kieruje Drużyną Harcerską Nieprzetartego Szlaku, w skład której wchodzą zarówno dzieci, jak i dorośli z różnymi niepełnosprawnościami. Tłumacz języka migowego. Ukończyła m.in. kursy: Integracji Sensorycznej, Stymulacji Sensorycznej, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapii Neurotaktylnej, Komunikacji Alternatywnej, Makatonu, Inkluzji Międzynarodowej i Języka Migowego.

dr Agnieszka Jędrzejowska

dr Agnieszka Jędrzejowska

Członek Rady Naukowej

Członek Rady Naukowej PTS-SDŚ. Doktor nauk społecznych, adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Obszarem jej zainteresowań badawczych jest diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w rozwoju. Posiada kwalifikacje Międzynarodowego Specjalisty Snoezelen. W Sali Doświadczania Świata pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami zarówno indywidualnie jak i grupowo. Jako praktyk podejmuje działania związane ze wspomaganiem rozwoju głównie w obszarze kontaktu szeroko pojętego. Szczególną uwagę poświęca dzieciom z zespołem Downa. W swoich działaniach stosuje koncepcję terapii opartą na więzi z dzieckiem (Duchową Pedagogię Miłości Artura Brühlemeira oraz Niedyrektywną Terapię Zabawową Hanny Olechnowicz). W czasie sesji terapeutycznej wykorzystuje oddziaływania polisensoryczne jako kanał do porozumiewania. Uczestniczyła we wdrożeniu innowacyjnego Programu Edukacji Włączającej dla Dzieci z Zespołem Downa do grup przedszkolnych, a następnie szkolnych. Za naczelną zasadę w spotkaniu z drugim człowiekiem uważa budowanie nadziei.

mgr Alicja Bera

mgr Alicja Bera

Członek Rady Naukowej

Pedagog specjalny i psycholog. W Fundacji Sensoria prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz zajęcia w Sali Doświadczania Świata. Jest Międzynarodowym Specjalistą Snoezelen oraz członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sali Doświadczania Świata. Jej działania na rzecz poszerzania idei Snoezelen koncentrują się wokół wykorzystania siły terapeutycznych oddziaływań polisensorycznych w połączeniu z innymi metodami, głównie z biblioterapią. Nieprzerwanie poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu neuropsychologii oraz psychoonkologii. W przyszłości chciałaby zostać certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym. Posługuje się językiem migowym. Pisze własne bajki i opowiadania terapeutyczne. Jej pasją jest taniec, stąd zainteresowanie psychoterapią tańcem i ruchem.

dr Bożena Szewczyk - Taranek

dr Bożena Szewczyk - Taranek

Członek Rady Naukowej

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Roślin Ozdobnych Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W swoich zainteresowaniach naukowych bada min. wpływ roślin i prac ogrodniczych na zdrowie człowieka, a także ogrodów dedykowanych różnym celom terapii. Propaguje terapię ogrodniczą (hortiterapię), czyli zastosowanie w terapii wielowymiarowości ogrodu, sezonów wegetacyjnych, obserwacji przyrody, w myśl zasad ekologicznego i zrównoważonego ogrodnictwa. Uczestniczy w projektach terapeutycznych stosujących ogrodnictwo min. w Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie. Jest promotorem wielu prac dyplomowych dotyczących projektów ogrodów i programów terapeutycznych przy Domach Pomocy Społecznej w całej Polsce. W 2015 roku ukończyła kurs „Step into Social and Therapeutic Horticulture” Fundacja Thrive, Reading, Wielka Brytania. Prowadzi Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza (od 2016 roku).

Dlaczego powołaliśmy Radę Naukową w Polskim
Towarzystwie Snoezelen – Sali Doświadczania Świata?
Jakie zadania ma realizować to gremium?

PAS TRANSMISYJNY NAUKOWEJ RZETELNOŚCI

Praktyka metody Snoezelen przebiega prawidłowo pod warunkiem, że posiada solidną podbudowę teoretyczną. A ta wymaga obiektywnej naukowej analizy. Chcemy docierać do wiedzy dotyczącej metody Snoezelen – gromadzonej zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym na całym świecie. Pragniemy następnie przekazywać te wiadomości osobom pracującym w Salach Doświadczania Świata w całej Polsce. Niezwykle ważne dla nas jest także wyraźne wskazywanie na treści i praktyki sprzeczne z metodą Snoezelen i korygowanie tego, co może zaszkodzić uczestnikom.

KOORDYNATOR PRAC NAD ROZWOJEM KONCEPCJI

Dzisiaj możemy już powiedzieć, że potrafimy w sposób odpowiedzialny zadbać o teraźniejszość i przyszłość metody Snoezelen w Polsce. Mamy się czym pochwalić, mamy także nowe plany. Wspólnie możemy zastanawiać się, jakie projekty posłużą Snoezelen, w jakim kierunku powinny rozwijać się badania. Celem jest efekt synergii – łączenie prac realizowanych w różnych miejscach w taki sposób, aby ich wypadkowa przyniosła efekt o wiele większy niż zwykle sumowanie się pojedynczych efektów.

ORGANIZOWANIE MERYTORYCZNYCH SPOTKAŃ

Szkolenia, kursy, sympozja, seminaria, konferencje – wraz z rozwojem PTS-SDŚ tego rodzaju imprez będzie coraz więcej. Wszystkie mają być interesujące, wprowadzać nowe zagadnienia, aktualizować wiedzę, dostarczać specjalistycznych informacji oczekiwanych przez uczestników.

PARTNER W DYSKUSJI

Wiedza na temat koncepcji Snoezelen nieustannie się rozwija. Kolejne publikacje potwierdzają, że ta metoda wpisała się na stałe w terapeutyczny i pedagogiczny krajobraz profesjonalnego pomagania. Pomimo rosnącej popularności Snoezelen na całym świecie, w Polsce ciągle jeszcze można zetknąć się z brakiem odpowiedniej wiedzy na temat metody lub z niemerytoryczną krytyką. Chcemy reagować na te deficyty pozytywnymi i konstruktywnymi odpowiedziami. Jako partner zawsze gotowy do rozmowy jesteśmy do dyspozycji mediów, środowisk zawodów profesjonalnego pomagania, szkół wyższych i uczelni, a także administracji państwowej i samorządowej. Snoezelen nie jest zagadką. Pragniemy zadbać o to, aby każdy, kto poszukuje informacji na temat tej metody – otrzymał je.