STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA SNOEZELEN – SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
NAZWA

 

 1. Polskie Towarzystwo Snoezelen – Sali Doświadczania Świata jest jednostką doradczo – konsultacyjno – opiniującą w zakresie metody Snoezelen, zrzeszającą osoby związane z metodą Snoezelen,  działającą w ramach struktury organizacyjnej Fundacji SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Racławickiej 15/19, 53-149 Wrocław, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708 (Polskie Towarzystwo Snoezelen – Sali Doświadczania Świata zwane będzie w dalszej części Statutu „PTS-SDŚ”, zaś Fundacja SENSORIA „Fundacją”).
 2. Polskie Towarzystwo Snoezelen – Sali Doświadczania Świata może używać skrótu „Polskie Towarzystwo Snoezelen” lub „PTS-SDŚ” lub „PTS”. PTS-SDŚ może używać odpowiedników nazwy w językach obcych. Nazwa Polskie Towarzystwo Snoezelen jest zastrzeżona.
 3. PTS-SDŚ może posługiwać się wyróżniającym je znakiem graficznym.
 4. Pojęcia „Snoezelen” i „Sala Doświadczania Świata” są używane w treści Statutu zamiennie.

 

§ 2.
OBSZAR DZIAŁANIA

 

 1. PTS-SDŚ działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie wynikającym z jej celów i zadań PTS-SDŚ może działać także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. PTS-SDŚ może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla metody Snoezelen.

 

II. PODSTAWY ETYCZNE I ANTROPOLOGICZNE

§ 3.

 1. Wszystkie cele i formy działania służące celom statutowym są definiowane, określane i realizowane w praktyce z myślą o dobru użytkownika Sali Doświadczania Świata – klienta, pacjenta, wychowanka i każdego innego podopiecznego.
 2. Głównym motywem przewodnim działania PTS-SDŚ jest podniesienie jakości życia użytkowników Sali Doświadczania Świata.
 3. PTS-SDŚ w szczególności kładzie nacisk na holistyczną wizję osoby, niezależnie od stopnia jej sprawności, stanu zdrowia i wieku. PTS-SDŚ podkreśla sensoryczność jako fundamentalną cechę każdej osoby.
 4. PTS-SDŚ podkreśla prawo każdej osoby do otrzymywania adekwatnej do jej sytuacji stymulacji sensorycznej. PTS-SDŚ sprzeciwia się dyskryminacji i deprywacji sensorycznej, zwłaszcza dotykającej osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i w podeszłym wieku.
 5. PTS-SDŚ akcentuje prawo i dążenie każdej osoby do autonomii, kreatywności, samowyrażania, komunikowania się i nawiązywania relacji z otoczeniem oraz podejmowania aktywności wolnoczasowych.
 6. PTS-SDŚ uznaje i popiera wszystkie treści zawarte w zasadzie normalizacji.
 7. PTS-SDŚ głosi prawo każdej osoby do emancypacji, niezależnie od jej stopnia sprawności, stanu zdrowia i wieku.
 8. PTS-SDŚ stwierdza, że powyższe cele realizowane są poprzez filozofię Snoezelen, a zwłaszcza osiem jej zasad.

 

III. FORMA, ZASADY DZIAŁANIA ORAZ FINANSOWANIE

§ 4.
FORMA ORGANIZACYJNA

 1. PTS-SDŚ jest wyodrębnioną, na podstawie Statutu Fundacji, jednostką organizacyjną działającą w ramach struktury organizacyjnej Fundacji, dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacji, w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji, oświaty i wychowania, opieki nad dziećmi, a także działalności naukowej.
 2. Celem PTS-SDŚ jest profesjonalizacja i popularyzacja metody Snoezelen.
 3. PTS-SDŚ, celem zapewnienia wysokiego standardu terapii według metody Snoezelen, zamierza wprowadzić i realizować m.in. system szkoleń dla terapeutów oraz certyfikowanie sprzętu wykorzystywanego podczas terapii.
 4. PTS-SDŚ nie ma osobowości prawnej oraz nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego.
 5. Fundacja zapewnia obsługę prawną, administracyjną oraz księgową PTS-SDŚ.
 6. PTS-SDŚ działa w obrocie prawnym poprzez Fundację. Stroną wszelkiego rodzaju umów w zakresie działalności PTS-SDŚ jest Fundacja.
 7. PTS-SDŚ nie posiada własnego majątku, odrębnego od majątku Fundacji.

 

§ 5.
ZASADY DZIAŁANIA ORAZ FINANSOWANIE

 1. PTS-SDŚ prowadzi działalność w obszarze edukacyjno-oświatowym, rynku pracy i usług w zakresie dotyczącym wszelkich form stosowania metody Snoezelen.
 2. PTS-SDŚ może realizować swe cele statutowe we współpracy z polskimi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, jak również jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, m.in. w ramach wspólnych projektów finansowanych przez polskie i zagraniczne fundusze.
 3. Fundacja może przynależeć do polskich i zagranicznych organizacji, które realizują cele zbieżne z działalnością PTS-SDŚ.
 4. Działania realizowane w ramach PTS-SDŚ są finansowane przez Fundację.
 5. Wszelkie przychody z tytułu działalności podejmowanej w ramach PTS-SDŚ stanowią przychody Fundacji.

 

IV.  CELE PTS-SDŚ ORAZ FORMY ICH REALIZACJI

§ 6.
CELE PTS-SDŚ

 1. Celem PTS-SDŚ jest realizowanie działań służących profesjonalizacji i popularyzacji metody Snoezelen w Polsce i zagranicą, a w szczególności poprzez:

a) Stymulowanie rozwoju oraz popularyzacji filozofii Snoezelen, a także wierności metodzie Snoezelen, merytorycznej poprawności oraz prawidłowości etycznej postawy opiekuna, pedagoga, terapeuty i wolontariusza;

b) Integrowanie społeczności PTS-SDŚ, tj. osób pracujących metodą Snoezelen, jak również współpracowników, sympatyków i wolontariuszy organizacji pozarządowych, działających w obszarze zbieżnym z Fundacją;

c) Prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej oraz popularnonaukowej w zakresie metody Snoezelen;

d) Promowanie i prowadzenie badań naukowych, współpracę w zakresie badań naukowych dotyczących metody Snoezelen oraz publikacji ich wyników;

e) Podejmowanie działań zmierzających do uznania metody Snoezelen jako znaczącej w obrębie terapii zajęciowej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, psychologii oraz innych komplementarnych dyscyplin;

f) Poszerzanie grona członków i sympatyków PTS-SDŚ oraz Fundacji;

g) Pozyskiwanie klientów zamierzających skorzystać z usług świadczonych przez Fundację, jak również oferowanych przez nią towarów;

h) Aktywizację osób bezrobotnych posiadających kwalifikację do prowadzenia zajęć w Sali Doświadczania Świata oraz pośrednictwo pomiędzy osobami bezrobotnymi, a podmiotami zamierzającymi je zatrudnić.

 

§ 7.
FORMY REALIZACJI CELÓW

 

 1. PTS-SDŚ realizuje swoje cele poprzez:

a) Stworzenie platformy bezpośredniej i zdalnej (w tym internetowej) komunikacji, umożliwiającej wymianę doświadczeń osób pracujących metodą Snoezelen;

b) Stworzenie certyfikowanego modułowego systemu szkoleń.

c) Prowadzenie rejestru placówek z potwierdzonymi kwalifikacjami i poprawnie urządzonymi Salami Doświadczania Świata, będących członkami PTS-SDŚ;

d) Przygotowanie wykwalifikowanej kadry szkoleniowej w zakresie metody Snoezelen;

e) Opracowywanie programów szkoleniowych w zakresie metody Snoezelen;

f) Prowadzenie szkoleń w zakresie metody Snoezelen;

g) Organizowanie ogólnych i specjalistycznych konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących metody Snoezelen;

h) Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w konferencjach krajowych i międzynarodowych dotyczących metody Snoezelen, w tym także poprzez prezentację osiągnięć PTS-SDŚ oraz Fundacji;

i) Prezentowanie i upowszechnianie metody Snoezelen w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności realizowanych przez PTS-SDŚ oraz Fundację, a także podmiotów współpracujących;

j) Opracowanie i wdrożenie kryteriów jakości metody Snoezelen w Polsce na wszystkich obszarach jej realizowania;

k)  Opracowanie i wdrożenie narzędzi służących weryfikowaniu jakości metody Snoezelen w Polsce na wszystkich obszarach jej realizowania, poprzez:

• Systematyzację sprzętu i wyposażenia używanego w Sali Doświadczania Świata wraz ze sporządzeniem szczegółowej specyfikacji w postaci bazy danych;

• Ocenianie dostępnego na rynku sprzętu zgodnie z określonymi wcześniej kryteriami jakościowymi;

• Weryfikowanie stworzonych Sal Doświadczania Świata pod kątem merytorycznej poprawności i adekwatności do potrzeb i specyfiki użytkowników;

l) Nawiązywanie współpracy z ośrodkami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, tj. z placówkami mieszkalnymi, terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi i edukacyjnymi, jak również zamierzającymi wykorzystać metodę Snoezelen w sposób twórczy i zaadaptować ją dla odmiennych grup odbiorców;

m) Opracowanie i realizowanie projektów informacyjnych, doradczych i marketingowych w zakresie metody Snoezelen;

n) Prowadzenie doradztwa w zakresie teorii i praktyki metody Snoezelen;

o) Prowadzenie serwisu pośrednictwa pracy oraz bazy danych o absolwentach wyższych uczelni, szkół policealnych i kursów, którzy w ramach zdobywania zawodu lub dodatkowych kwalifikacji zostali przygotowani do pracy w Sali Doświadczania Świata, uzyskali certyfikaty lub w inny sposób są w stanie wiarygodnie potwierdzić posiadane kompetencje;

p) Opracowywanie i wydawanie informatorów, poradników oraz innych materiałów edukacyjnych dotyczących metody Snoezelen, z uwzględnieniem specyfiki różnych grup użytkowników Sali Doświadczania Świata;

q) Nabywanie autorskich praw majątkowych lub pozyskiwanie licencji wydawniczych na dzieła bezpośrednio i pośrednio omawiające tematykę Snoezelen, stymulację polisensoryczną i integrację sensoryczną, dokonywanie przekładów tych dzieł oraz ich publikowanie w formie drukowanej lub elektronicznej;

r) Gromadzenie i systematyzowanie drukowanych i elektronicznych materiałów, sporządzonych w języku polskim, jak również innych językach, dotyczących szeroko rozumianej metody Snoezelen i integracji sensorycznej;

s) Monitorowanie światowych trendów rozwoju koncepcji Snoezelen, a także opracowywanie pozyskanych danych oraz ich udostępnianie wybranym podmiotom;

t) Tworzenie centrów badawczych zajmujących się metodą Snoezelen w Polsce, funkcjonujących przy wyższych uczelniach oraz w zaopiniowanych przez PTS-SDŚ podmiotach świadczących usługi Snoezelen;

u) Finansowe lub rzeczowe wspieranie badań naukowych nad metodą Snoezelen;

v) Organizację poradnictwa w zakresie planowania, tworzenia, modyfikowania i użytkowania Sal Doświadczania Świata;

w) Promowanie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w pomieszczeniach Snoezelen, a w szczególności dystrybuowanego przez podmioty gospodarcze posiadające ważny certyfikat Snoezelen przyznawany przez PTS-SDŚ;

x) Certyfikowanie Sal Doświadczania Świata oraz sprzętu terapeutycznego dostępnego na rynku, przy uwzględnieniu kryteriów jakościowych określonych przez PTS-SDŚ;

y) Współpracę z instytucjami, organizacjami, zakładami i osobami zajmującymi się profesjonalnie metodą Snoezelen, a także producentami i sprzedawcami sprzętu wykorzystywanego w Sali Doświadczania Świata, jak i z innymi podmiotami, które wyrażają wolę wsparcia działalności PTS-SDŚ;

z) Pozyskanie sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób prywatnych;

aa) Udział w projektach organizowanych i realizowanych przez podmioty krajowe i zagraniczne w zakresie związanym z działalnością PTS-SDŚ;

bb) Współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, szkolnictwa oraz innymi organizacjami państwowymi i zagranicznymi.

 

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 8.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Struktura organizacyjna PTS-SDŚ składa się z:

a) Rady Naukowej;

b) Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ.

 

§ 9.
RADA NAUKOWA

 

 1. W skład Rady Naukowej może wchodzić osoba fizyczna, której wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz dotychczasowa działalność dają rękojmię posiadania przez nią wiedzy w zakresie metody Snoezelen.
 2. W skład Rady Naukowej może wchodzić dowolna liczba osób.
 3. Członków Rady Naukowej powołuje uchwałą Zarząd Fundacji.
 4. Rada Naukowa podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Naukowej, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.
 5. Do kompetencji Rady Naukowej należą następujące sprawy:
  a) Merytoryczne wsparcie Fundacji w podejmowanych działaniach dotyczących metody Snoezelen;
  b) Wyznaczanie kierunków działań Fundacji w zakresie celów i form ich realizacji określonych w niniejszym Statucie;
  c) Koordynowanie współpracy z partnerami zewnętrznymi w zakresie Snoezelen;
  d) Podejmowanie działań mających na celu aktywizację środowiska związanego z metodą Snoezelen;
  e) Działania na rzecz rozwoju wiedzy na temat Sal Doświadczania Świata, w tym inicjowanie i koordynowanie badań podejmujących tematykę Snoezelen;
  f) Określanie kryteriów jakościowych dot. Sal Doświadczania Świata oraz sprzętu terapeutycznego.
 6. Członkostwo w Radzie Naukowej nie jest ograniczone czasowo.
 7. Członkostwo w składzie Rady Naukowej ustaje w sytuacji:
  a)  Śmierci Członka;
  b)  Odwołania Członka przez Zarząd Fundacji;
  c)  Złożenia rezygnacji przez Członka;
  d)  Odwołania Członka uchwałą Rady Naukowej podjętą większością trzech czwartych głosów, w obecności wszystkich Członków Rady Naukowej.
 8. Rada Naukowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Naukowej. Wybór Przewodniczącego Rady Naukowej dokonywany jest większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Naukowej.
 9. W wypadku niemożliwości wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej w sposób określony w ust. 8, stosuje się ust. 4 powyżej.
 10. Rada Naukowa może odwołać Przewodniczącego Rady Naukowej w każdym czasie w sposób określony w ust. 8 powyżej. Odwołanie Przewodniczącego Rady Naukowej jest skuteczne jeżeli jednocześnie zostanie powołany nowy Przewodniczący Rady Naukowej.
 11. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Naukowej należy zwoływanie posiedzeń Rady Naukowej oraz przewodniczenie ich obradom.
 12. Rada Naukowa zbiera się na posiedzeniach co najmniej 2 razy w roku.
 13. Przewodniczący Rady Naukowej zawiadamia Członków Rady o planowanym posiedzeniu ze stosownym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu określa się termin, miejsce oraz planowany przedmiot obrad.

 

§ 10.
ZRZESZENIE CZŁONKÓW PTS-SDŚ

 

 1. W skład Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ mogą wejść osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym także w szczególności placówki oświatowe zainteresowane metodą Snoezelen oraz wspieraniem Fundacji w realizacji celów określonych w niniejszym Statucie.
 2. Osoba wchodząca w skład Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ ma prawo do:
  a)  Uzyskania dostępu do uruchomionej platformy internetowej PTS-SDŚ oraz materiałów merytorycznych i forum wymiany doświadczeń znajdujących się na niej;
  b)  Uzyskania zniżki na organizowane przez PTS-SDŚ szkolenia i konferencje oraz wydawane publikacje;
  c)  Korzystania z porad i wskazówek Rady Naukowej PTS-SDŚ;
  d)  Korzystania z porady odnośnie urządzenia i wyposażenia Sali Doświadczania Świata, w tym przygotowania projektu SDŚ, doboru sprzętu do konkretnej grupy odbiorców, a także weryfikacji poprawności wykonania Sal już istniejących, w celu uzyskania certyfikatu Sali Doświadczania Świata w oparciu o kryteria jakości określone przez PTS-SDŚ, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. e);
  e)  Brania udziału w posiedzeniach Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ i podejmowania podczas nich, w drodze uchwał, wskazówek w zakresie celów i form realizacji PTS-SDŚ określonych w niniejszym Statucie;
  f)   Skorzystania z pomocy Rady Naukowej PTS-SDŚ w zakresie organizacji badań dotyczących Snoezelen, wsparcia merytorycznego podczas ich prowadzenia oraz pomocy przy publikacji ich wyników.
  g)  Bezpłatnego udziału w zajęciach pokazowych Snoezelen;
  h)  Dostępu do regularnych informacji o działalności PTS-SDŚ oraz inicjatywach polskich i zagranicznych w zakresie Snoezelen.
 3. Osoba wchodząca w skład Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ jest zobowiązana do:
  a)  Przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Fundacji oraz decyzji Rady Naukowej PTS-SDŚ;
  b)  Przestrzegania zasad etyki i metod pracy w Sali Doświadczania Świata;
  c)  Promowania i rozpowszechniania metody Snoezelen;
  d)  Realizowania, w zakresie posiadanych środków i możliwości, celów określonych w niniejszym Statucie;
  e)  Zapłaty na rzecz Fundacji z tytułu członkostwa oraz świadczeń wskazanych w ust. 2 powyżej, opłaty rocznej w następującej wysokości:
  • 50,00 zł – w przypadku osób fizycznych posiadających status studenta (do ukończenia 26. roku życia). W przypadku skorzystania z porady o której mowa w ust. 2 pkt d) powyżej opłata roczna w roku w którym skorzystano z porady wynosi 250,00 zł;
  • 100,00 zł – dla pozostałych osób fizycznych. W przypadku skorzystania z porady o której mowa w ust. 2 pkt d) powyżej opłata roczna w roku w którym skorzystano z porady wynosi 250,00 zł;
  • 250,00 zł – dla innych członków niebędących osobami fizycznymi, w tym m.in. placówek oświatowych.
 4. O przyjęciu danego podmiotu w skład Zrzeszania Członków PTS-SDŚ decyduje Rada Naukowa PTS-SDŚ, na wniosek złożony przez podmiot zamierzający zostać Członkiem. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu. Rada Naukowa PTS-SDŚ może odwołać Członka PTS-SDŚ w każdym czasie.
 5. Rada Naukowa PTS-SDŚ może odmówić przyjęcia danego podmiotu w skład Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ bez podawania przyczyn.
 6. Członkostwo w Zrzeszeniu Członków PTS-SDŚ ustaje w sytuacji:
  a)  Śmierci Członka;
  b)  Rozwiązania Członka niebędącego osobą fizyczną lub ogłoszenia jego upadłości;
  c)  Odwołania Członka przez organ wskazany w ust. 4;
  d)  Złożenia rezygnacji przez Członka;
  e)  Niewywiązania się przez Członka z obowiązku dokonania zapłaty opłaty rocznej na rzecz Fundacji za co najmniej 1 okres rozliczeniowy;
 7. Zarząd Fundacji może zdecydować o zwołaniu posiedzenia Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ, zawiadamiając ich o planowanym miejscu i czasie posiedzenia ze stosownym wyprzedzeniem.
 8. Zrzeszenie Członków PTS-SDŚ może podejmować w drodze uchwał wskazówki w zakresie celów i form realizacji PTS-SDŚ określonych w niniejszym Statucie.
 9. Uchwały Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ podejmowane są bezwzględną większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

 

 1. PTS-SDŚ zostało powołane przez Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może postanowić jednomyślną uchwałą o likwidacji PTS-SDŚ.
 3. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje jednomyślną uchwałą Zarząd Fundacji.